GODKJENNINGSPROGRAM

For ettersøkningshunder og ID-søkshunder

GrunnkursGjelder også ID-søkshunder

Grunnkurs 1. teoridag
Redningstjenesten i Norge og internasjonalt
Organisasjonen NRO – holdninger og ansvar
Gjennomgang av øvelsene en redningshund skal mestre
Demonstrasjon av øvelser

Grunnkurs 2, 3. og 4. praksisdag
Opplæring i vitringsøvelser, spor, apportering, figurantarbeid, lek og belønning m.m.

OpptaksprøveID-søkshunder må kun bestå sosialiseringstesten

Ekvipasjen må bestå denne prøven innen 4 måneder etter avsluttet grunnkurs, eller fra første treningsdag. Dette gjelder hunder som er over ett år når 4 måneders fristen utløper.

Innkalling av frittløpende hund.
Når hunden er ca. 20 m fra fører og fokusert på dommeren kalles hunden inn. For bestått skal hunden umiddelbart returnere til fører som kopler hunden. En dobbeltkommando er tillatt.

Enkelt dekk/sitt i 2 min.
Hundene prøves enkeltvis uten forstyrrelser. Hunden dekkes eller settes og hundefører fjerner seg ca. 10 meter fra hunden men er hele tiden synlig. Hunden kan endre stilling så lenge den ikke fjerner seg mer enn en hundelengde fra det opprinnelig punktet i løpet av disse 2 minuttene. Dobbeltkommando er ikke tillatt.

Transport av løsbitt.
Figurant leker med hunden som er koplet og viser tydelig at han/hun har hundens løsbitt i hånden. Figurant løper deretter ut minst 20 meter i skogsterreng synlig for hunden og setter seg på huk. Figurant holder løsbittet ca. 5 cm over bakken og er helt passiv når hunden kommer fram. Hunden skal villig løpe ut, hente løsbittet og returnere med dette til fører som kan sitte på huk. For bestått skal hunden komme direkte tilbake til fører med bittet og dette skal avleveres i førers hånd uten at det faller på bakken.

Sosialiserings test    Gjelder også ID-søkshunder
Utføres bare hvis en hund viser tendenser til utagering mot andre hunder eller mennesker. Minst 3 hundeførere står på rekke med ca. 2 m mellomrom og hunden koplet ved siden. Hundefører på en av flankene starter ved å gå fram og håndhilse på hver av de andre hundeførerne i rekken, deretter går neste hundefører fram osv. Dette medfører at hunder og førere vil bli stående ansikt til ansikt i korte perioder på relativt nært hold. Hensikten er å skille ut hunder som er klart aggressive ovenfor andre hunder. For bestått må hunden ikke vise aggresjon/utagere.

Fornyet prøve
Ved stryk i en eller flere øvelser kan eleven melde seg opp til fornyet prøve så lenge det skjer innenfor rammen på 4 måneder. Det må gå minst to uker mellom hvert forsøk på fornyet prøve. Alle øvelsene må beståes pånytt ved fornyet prøve.

Kurs med teoretisk og praktisk prøve i livreddende førstehjelp

24 timers kurs i livreddende førstehjelp ledet av instruktør for ambulansepersonell. Elevene må bestå skriftlig eksamen. De må også bestå praktisk eksamen hvor utgangspunktet er søk med hund, funn og deretter korrekt behandling av den skadede, med vektlegging på hypotermi.

Videregående kurs

Videregående kurs med orientering 1. dag
Teori: Kart og kompass.
Teori: Radiosamband
Teori: GPS bruk

Videregående kurs med orientering 2. dag
Teori: Kart og kompass
Teori: Radiosamband

Praktisk orienteringsprøve:
Hundefører går alene og kan ha med hunden. Kartene som brukes er M711 kart i 1: 50 000. Det er ikke tillatt å ha med GPS. Repeater vil bli satt opp så det blir radiodekning i store deler av området. Deltakerne må vise korrekt sambandsprosedyre og må oppgi kartreferanser flere ganger underveis på forespørsel fra KO.

8 poster vil bli utlagt med relativt høy vanskelighetsgrad slik at det ikke er mulig å finne postene ved slump. Postene vil være kodet. Løypas lengde skal være ca. 10 km. Alle postene må finnes for godkjenning.

Teoretisk orienteringsprøve:
Prøven består av 20 spørsmål. De 6 første spørsmålene må besvares riktig for godkjenning. De resterende 14 spørsmålene har forskjellige vekttall. Max poengsum er 52. For bestått må hundefører ha minst 30 poeng. Ved stryk i en av prøvene kan denne kontinueres uten å måtte gå opp til begge prøvene pånytt.

Videregående kurs med orientering 3. dag
Teori: Ettersøkings teknikk.
Teori: Vindens bevegelser.
Praktiske søksøvelser: E-søk (periferisøk og sektorsøk) samt veisøk.

Godkjenningsprøve kl. B ettersøkingshund

For å kunne gå opp til B prøven må grunnkurs og opptaksprøve være bestått.

Gjelder ikke rene ID-søkshunder.

Lydighet

Bli på stedet i 5 min
Hunden dekkes eller settes og hundefører fjerner seg ca. 10 meter, men er synlig for hunden.
Hunden kan sette seg, legge seg eller stå, men må ikke fjerne seg mer enn en hundelengde fra det opprinnelige stedet for bestått. Hundene prøves enkeltvis med moderate forstyrrelser som for eksempel at en annen fører med koblet hund passerer på tre til fire meters avstand fra den liggende hunden.
Dobbeltkommando er ikke tillatt.

Avstandsdirigering
Det benyttes 2 objekter som er godt synlige for hunden. Objektene kan være paller, lekebåter, bord, tepper, rocke-ringer, koner eller lignende. Det skal være fri sikt fra startlinjen til alle objektene og mellom objektene. For bestått må hunden stoppe ved eller på begge objektene.

Hundefører skal vise at han kan dirigere hunden fram til disse to objektene med en markert stopp tett inntil eller oppe på hvert objekt. Både sitt, stå og dekk er tillatt. Hundefører kan, før prøven starter, ta med hunden fram til begge objektene for å vise disse – da dette er avstandsdirigering, ikke søk.

Hunden sendes først til det nærmeste objektet, deretter videre til det ytterste og så tilbake til det første. Muntlige kommandoer er tillatt i moderate mengder. Formålet med denne treningen er å lære hunden avstands-dirigering kun med kropps-språk. Ved mye mas og gjentatte dobbeltkommandoer underkjennes øvelsen. HF kan fritt bevege seg sideveis på startlinjen, han kan også gå bakover men ikke trå over linjen.

Plassering av objektene: Det avmerkes en startlinje, 15 meter fra denne plasseres et objekt. 15 meter lenger ut plasseres et annet objektet. Det skal være 30 meter fra startlinjen til ytterste objekt.

ID-spor for ettersøkingshunder kl. A og B

Forberedelser
Hundefører får før start oppgitt startpunktets kartreferanse og må selvstendig finne veien dit ved hjelp av kart og kompass eller GPS. På dette punktet vil hundefører enten finne den savnedes bil eller bare et tomt område hvor den savnede har blitt observert. Det trekkes lodd om hvilken av disse variantene som anvendes.

Oppsøket
Dommer bedømmer kun oppsøket. Sporlegger legger igjen en “smeller” med sin egenlukt i en forsvarlig lukket plastpose på startpunktet, eller gir posen til dommer. Området overtråkkes innenfor en radie på 10 – 15 m fra startpunktet av en person (ofte dommer) like før start. Hundefører må melde fra til dommer om funn av korrekt spor. Hvis hundefører ikke melder fra om spor innenfor en radie av 60 meter fra startpunktet tilbakekalles ekvipasjen og prøven avbrytes. Hvis hundefører melder feil spor tilbakekalles ekvipasjen og prøven avbrytes. Hvis hunden tar opp sekundærsporet regnes ikke dette som feil.

Søket
Søksprøven skal ikke avholdes i sterkt beferdet område som Frognerparken el. Selv om oppsøket oftest vil være på grus eller asfalt skal det tilstrebes at størstedelen av sporet gå over skogbunn eller annen vegetasjon. I sporet beveger sporlegger seg slik det er naturlig i forhold til terrenget. Sporstart og sporslutt skal ikke være nærmere hverandre enn 300 m. Sporet skal krysse grus/asfalt vei en gang, men kan etter dommers anvisning krysse vei to ganger, hvis terrenget da kan utnyttes bedre. Ved kryssing av grus/asfalt vei skal sporet gå rett over, men kan etter dommers anvisning følge veien inntil 30 meter uten å krysse hvis terrenget da kan utnyttes bedre. Sporet kan følge en naturlige sti inntil 200m.

Sporet skal være 4 til 5 timer gammelt og ca. 1 km. langt med 2 gjenstander utlagt som bærer sporleggers egenlukt, som f.eks. lue, votter eller lignende. Da tid er en meget dårlig målestokk på et spors vanskelighetsgrad skal dommeren tilstrebe at det blir så like forhold som mulig under de forskjellige prøvene med hensyn til faktorer som vind og sol. Sporleggeren som alltid befinner seg i slutten av sporet må finnes innen 60 min. for godkjenning. Oppsøket er inkludert i denne tiden.

Rundering

400 m x 120 m. Ett 400 m langt område som strekker seg 60 m til hver side av mittlinja skal avsøkes. Tre figuranter er utlagt. Når hunden markerer funn skal hundefører melde fra til dommer om dette, før ekvipasjen går ut på påvis. Hele området må avsøkes og figurantene finnes innen 40 minutter. Tilbakesøk er ikke tillatt, dvs. hundefører kan bevege seg framover og til sidene men ikke tilbake i område som allerede er avsøkt. Hvis hunden viser en meget god og systematisk rundering kan den godkjennes med funn av kun to figuranter hvis dommeren anser at gunstige vindforhold var årsaken. Hunden skal melde på liggende, sittende, stående og helt skjulte figuranter. Hvis figuranten derimot er et barn (ikke kjønnsmoden) skal hunden melde også hvis denne er gående. Alle meldingsformer som innebærer at hunden påviser figuranten er tillatt, også standhals. Meldingen må på forhånd beskrives for dommer og være lett gjenkjennelig av denne. Det tillates å bruke løsbitt under B prøven i rundering.

Kontinuering

Ved stryk i en av hovedøvelsene i klasse B (ID søk eller rundering) kan det kontinueres i denne øvelsen så lenge dette skjer samme kalenderår. Begge hovedøvelsene må beståes for B godkjenning. Gjelder ikke rene ID-sporhunder. Hvis ekvipasjen stryker i noen av lydighetsøvelsene kan disse kontinueres senere, men må være bestått innen ekvipasjen går opp til A prøven.

Godkjenningsprøve kl. A

Gjelder ikke rene ID-sporhunder.

For å kunne gå opp til A prøven må følgende være gjennomgått og bestått:
1) Grunnkurs
2) Opptaksprøve
3) Praktisk og teoretisk prøve i livreddende førstehjelp
4) Videregående kurs med bestått praktisk og teoretisk orienteringsprøve.
5) B prøven

LydighetGjelder ikke rene ID-søkshunder

Bli på stedet i 10 min
Hunden dekkes eller settes og hundefører fjerner seg ca. 20 meter, men er synlig for hunden de første 5 minuttene. De siste 5 minuttene går hundefører i skjul uten ytterligere kommando til hunden.

Hunden kan sette seg, legge seg eller stå, men må ikke fjerne seg mer enn en hundelengde fra det opprinnelige stedet for bestått. Hundene prøves enkeltvis med moderate forstyrrelser som for eksempel at en annen fører med koblet hund passerer på en til to meters avstand fra den liggende
hunden. Dobbeltkommando er ikke tillatt.

Avstandsdirigering
Det benyttes 5 objekter som er godt synlige for hunden. Objektene kan være paller, lekebåter, bord, tepper, rocke-ringer, koner eller lignende. Det skal være fri sikt fra startpunktet til alle objektene og mellom objektene. For bestått må hunden stoppe ved eller på alle 5 objektene.

Hundefører skal vise at han kan dirigere hunden fram til disse objektene med en markert stopp tett inntil eller oppe på hvert objekt. Både sitt, stå og dekk er tillatt. Hundefører kan før prøven starter ta med hunden fram til alle objektene for å vise disse, da dette er avstandsdirigering, ikke søk.

Hunden sendes først til nærmeste objekt, deretter videre til objektet i sentrum. Derfra kan hundefører bestemme om han vil sende til det fjerneste objektet eller til ett av objektene på flankene. Hunden må stoppe ved alle 5 objektene for godkjenning. Muntlige kommandoer er tillatt i moderate mengder. Formålet med denne treningen er å lære hunden avstands-dirigering kun med kropps-språk. Ved mye mas og gjentatte dobbeltkommandoer underkjennes øvelsen. HF kan fritt bevege seg sideveis på startlinjen, han kan også gå bakover men ikke trå over linjen.

Plassering av objektene: Det avmerkes en startlinje, 15 meter fra denne plasseres et objekt. 15 meter lenger ut plasseres enda et objekt. Det er 30 meter fra startlinjen til dette objektet som blir senterobjektet. Ytterligere 15 meter ut plasseres enda et objekt dvs. 45 meter fra startlinjen. 15 meter ut til hver side for senterobjektet plasseres de to siste objektene. Hundene bør under denne trening kun sendes i rette vinkler dvs. rett ut, rett inn, rett høyre eller rett venstre for fører. Dette innebærer at hunden alltid bør sendes mot eller fra senter-objektet.

Med virkning fra 02.07.2013 er det valgfritt om hundefører vil utføre denne testen etter NROs konfigurasjon med 5 objekter eller etter IRO (IPO-R) konfigurasjon med 3 objekter. Selve bedømmelsen skjer etter NRO sin standard. Endringen er gjort for å underlette for førere som har lyst til å delta i IRO prøver og konkurranser.

E-søk (teigsøk)Gjelder ikke rene ID-søkshunder

Ekvipasjen skal avsøke et skogsområde med form som et parallellogram på ca. 1/4 km2 (500x500m) med 3 figuranter, hvorav en skal være en stor gjenstand som jakke, ryggsekk el. plassert på et sted i terrenget som gir gode vitringsforhold. Prøven skal foregå i relativt åpent skogsterreng. Hvis det er tett vegetasjon reduseres størrelsen på området tilsvarende. Hundefører får før start oppgitt kartreferanser til 3 hjørner i parallellogramet og må selv regne ut kartreferansen til det siste hjørnet. GPS er tillatt brukt. Minimum søketid er 2 timer. Hvis alle finnes innen denne tid skal dommeren legge ut flere figuranter for å teste ekvipasjens evne til å arbeide flere timer i strekk. Dommeren skal på grunnlag av terrengets beskaffenhet meddele en maks tid før start av øvelsen. Dommeren og eventuelle tilskuere med sine hunder koplet vil bevege seg fritt rundt i teigen under prøven. Hundefører vil gjentatte ganger bli oppkalt over radio og må oppgi korrekt kartreferanse samt utvise korrekte sambands prosedyrer. Hundefører må før start fremlegge en muntlig søksplan for dommer, basert på vind og topografi som beskriver hvordan de forskjellige sektorene skal avsøkes, om det skal foretaes periferisøk, diagonalsøk el. Hvis denne planen endres underveis må dette begrunnes i endrede vær / vind forhold. Hundefører vil under søket bli bedt om å oppgi sin POD (Probability of detection) i de forskjellige sektorer av området. Hunden skal melde på liggende, sittende og stående figuranter. Hvis figuranten derimot er et barn (ikke kjønnsmoden) skal hunden melde også hvis denne er gående. Alle figuranter må finnes for godkjenning.

Meldingsformer: se rundering.

VeisøkGjelder ikke rene ID-sporhunder

1 km veisøk med 3 figuranter hvorav en skal være en stor gjenstand som jakke, ryggsekk el. Hunden skal avsøke et område fra 0 til 30 m ut på den ene siden av en vei eller sti i høy hastighet. Hundefører og dommer har anledning til å benytte sykkel eller annet kjøretøy under prøven. Disse beveger seg parallelt med hunden på stien eller veien. Hunden skal melde på liggende, sittende og stående figuranter. Hvis figuranten derimot er et barn (ikke kjønnsmoden) skal hunden melde også hvis denne er gående. Alle tre figurantene må finnes for godkjenning. Etter 1 km. overgår veisøket direkte i patruljegang (se nedenfor).

Meldingsformer. (se rundering)

PatruljegangGjelder ikke rene ID-søkshunder

Etter en km. med veisøk overgår øvelsen uten opphold i 200 m patruljegang. En figurant er utplassert på denne strekningen og må finnes for godkjenning. Under patruljegangen er hunden koplet i en ca. 10 m lang line. Hunden skal avsøke det samme område fra 0 til 30 m på den ene siden av veien / stien, men nå i ett betydelig lavere tempo. Hundefører avgjør om han / hun vil bevege seg nær stien /veien eller lenger ut, dette beroende på vindforholdene på stedet. Hunden skal melde på liggende, sittende og stående figuranter. Hvis figuranten derimot er et barn (ikke kjønnsmoden) skal hunden melde også hvis denne er gående. Dommeren skal før start på grunnlag av terrengets beskaffenhet meddele en maks tid for disse to øvelsene.

Meldingsformer: se rundering.

Melding på barnGjelder ikke rene ID-søkshunder

Hunden må vise at den melder på barn i alle posisjoner (liggende, stående og gående). Hvis barn ikke er tilgjengelig under selve A prøven settes det opp en separat prøve hvor barn er utlagt. Hunden skal vise at den kan melde på gående barn.

StrandsøkGjelder ikke rene ID-søkshunder

En ca. 200 m lang strekning av strandkanten av et vann, en sjø eller en større elv skal avsøkes. Hundefører skal gå langs strandkanten med hunden søkende parallelt. Hunden kan gå langs strandkanten, vasse langs strandkanten eller svømme eller en kombinasjon av dette. Det er utlagt en dukke i menneskestørrelse med liklukt og en dykker med våt/tørrdrakt. Disse skal befinne seg maks 10 m ut fra tørt land og skjult i siv eller bak utspring så hundefører ikke har mulighet til å se disse fra land. Dukken skal være fylt med vann så den flyter tungt i sjøen. Dykkeren skal ha på seg blylodd så kun ansiktet er over vann. Begge må finnes for godkjenning. Meldingsformer: Se rundering. (I tillegg godkjennes også standhals ved denne øvelsen.)

Dommeren skal før start på grunnlag av terrengets beskaffenhet meddele en maks tid for øvelsen.

KontinueringFor ettersøkingshunder.

Ved stryk i en av hovedøvelsene i klasse A (E-søk, veisøk, patruljegang, melding på barn eller vannsøk) kan det kontinueres i denne øvelsen så lenge det skjer samme kalenderår. Alle fem øvelser må beståes for A godkjenning.

ID-søk A

For rene ID-søkshunder og som en tilleggsutdannelse for ettersøkingshunder.

ID-søksprøve A er lik ID-søksprøve B med 3 unntak, sporet er 18 til 20 timer gammelt, ca. 1,5 km langt og makstiden er 80 minutter inkludert oppsøket. ID-søkhunder blir meldt opp til A prøven av dommer / fagansvarlig når disse mener at ekvipasjen er god nokk. De rene ID-søkhundene går ikke opp til B prøven i ID-søk, men går rett opp i ID-søk A.

Regodkjenningsprøve kl. A

Rene ID-søkshunder regodkjennes hvert tredje år i sporprøve A.

Ettersøkingshunder regodkjennes hvert tredje år i e-søk og veisøk, samt søksprøve B. Søksprøven kan med fordel tas året før den øvrige regodkjenningen.

Tap av godkjenning

Hvis fagansvarlig / instruktør ser at nivået ikke har blitt holdt vedlike og kvaliteten har sunket, kan ekvipasjen miste sin godkjenning og må eventuelt gå opp til ny A prøve (hel eller delvis).

En A – godkjent ekvipasje kan miste sin godkjenning, ved over lang tid og gjentatte ganger ikke å svare på utkall til aksjoner eller stadig vekk ikke kan stille på aksjoner hverken i arbeidstiden eller utenom arbeidstiden. Styret kan gjøre et slikt vedtak.

Deltagelse på aksjoner uten godkjent hund

For å kunne delta på aksjoner som hjelpefører uten hund må følgende være gjennomgått og bestått: Grunnkurs – Opptaksprøve – Praktisk og teoretisk prøve i livreddende førstehjelp – Videregående kurs med praktisk og teoretisk orienteringsprøve.

Prioritet under oppdrag

Alle ettersøkingshunder som har bestått ID-søks prøve B kan gå opp til ID-søks prøve A når som helst.

Ved typiske søksoppdrag hvor både ID-B og ID-A hunder deltar/er tilgjengelige skal de som har bestått ID-søk A prøven ha forrang.